You are here
Home > Posts tagged "สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา"

ดนตรีคีตศิลป์. มทร.ธัญบุรี สร้างครู – ศิลปิน ด้วย ‘มาตรฐานโลก’

ดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา มทร.ธัญบุรี ยกระดับศักยภาพการศึกษา เน้นปฏิบัติควบคู่ทฤษฎี ด้วยเครื่องดนตรีมาตรฐานระดับโลก เพื่อสร้างครูและศิลปินมืออาชีพ พร้อมเข้าสู่การทำงาน อาจารย์อนันท์พร เอี่ยมชาญบรรจง ประธานหลักสูตรสาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เปิดเผยว่า การเรียนการสอนสาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี มีความพร้อม ครบครัน และจัดว่ามีความทันสมัยแห่งหนึ่งของประเทศด้วยเครื่องดนตรีมาตรฐานระดับโลก ทั้งประเภทเครื่องสาย เครื่องเป่า เครื่องทองเหลือง เครื่องตี และเครื่องดีดหรือเครื่องเคาะต่าง ๆ ที่สามารถยกระดับศักยภาพการศึกษาของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี เนื่องจากเครื่องดนตรีมีหลายระดับและหลายประเภท แต่มาตรฐานมีความแตกต่างกัน ในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา เพื่อไปเป็นครู หรือศิลปิน ในฐานะสถาบันการศึกษาจะต้องเติมเต็มและเสริมแกร่งความเป็นอาชีพให้กับผู้เรียน ด้วยเครื่องดนตรีที่มีมาตรฐาน เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจ เข้าถึง รับรู้และเกิดความเคยชินกับมาตรฐานเสียง ความถี่ของเสียงอย่างถูกต้องและเที่ยงตรงที่สุด โดยเน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้นควบคู่กับพื้นฐานทางทฤษฎี ซึ่งจะทำให้เกิดการต่อยอดและพัฒนาสายงานในวิชาชีพดนตรีต่อไปได้จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษาในปีล่าสุด ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการมากถึงร้อยละ 50 ส่วนอีกครึ่งประกอบอาชีพนักดนตรีอิสระ ทำงานเบื้องหลังด้านดนตรี จัดทำเพลง รวมถึงเป็นครูสอนดนตรีอิสระ นอกจากนี้ นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่บางคนก็เป็นศิลปินที่มีชื่อเสียง เช่น ท็อป-ปฐมภพ

Top