You are here
Home > Business Round-up > Startup มองเศรษฐกิจของประเทศไตรมาส 4 แย่ลง

Startup มองเศรษฐกิจของประเทศไตรมาส 4 แย่ลง

ธุรกิจบัณฑิตย์ โพล โดยศูนย์บริการวิจัย #มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ทำการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มธุรกิจ Startup เรื่อง เศรษฐกิจของประเทศไตรมาส 4 และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล มีผลสำรวจดังนี้

Startup มองเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศใน     ไตรมาส 4 เมื่อเทียบกับไตรมาส 3 แย่ลง ร้อยละ 33.25   ไม่แน่ใจ ร้อยละ 27.49   เท่าเดิม ร้อยละ 21.07  มีเพียงร้อยละ 18.19 ที่มองว่าเศรษฐกิจดีขึ้น โดย Startup  คาดหวังว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่จะส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศให้ดีขึ้น ในระยะเร่งด่วน คือ   1) มาตรการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 47.79   2) มาตรการลดอุปสรรคในด้านการส่งออก ร้อยละ 44.37   และ 3) มาตรการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่เสนอผ่านบีโอไอ ร้อยละ 43.79  

  มาตรการระยะยาวที่คาดว่าจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศ คือ 1) มาตรการการวางรากฐานเศรษฐกิจดิจิตอล ส่งเสริมเทคโนโลยี ร้อยละ 59.74   2) มาตรการส่งเสริมการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมการผลิต ร้อยละ 55.40   และ 3) มาตรการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง และการบริหารงานด้านการขนส่ง ร้อยละ 53.25

 

    ส่วนมาตรการที่กำลังดำเนินการแต่ Startup มองว่ายังไม่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ คือ 1) มาตรการการปฏิรูปโครงสร้างพลังงานทั้งระบบ ร้อยละ 52.69   2) มาตรการดูแลภาคการเกษตร จัดโซนนิ่ง ส่งเสริมการแปรรูป ร้อยละ 42.58   และ 3) มาตรการการดูแลเกษตรกรให้มีรายได้เหมาะสม ร้อยละ 40.94

Comments
จุฑาทิพ อิงวัฒนโภคา
บรรณาธิการ นิตยสาร B-Connect อดีตบรรณาธิการนิตยสารการตลาดอีกหลายเล่มในช่วงชีวิตที่ผ่านมา
Top