You are here
Home > Business Round-up > Eminent Air รุกลงนาม MOU ปั้นช่างแอร์ไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.)

Eminent Air รุกลงนาม MOU ปั้นช่างแอร์ไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.)

 

ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมด้วย   จรรยาพร สุนทรวสุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมลงนามความร่วมมือการพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา และมอบชุดฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานเครื่องปรับอากาศ จำนวน 10 ชุด ให้กับวิทยาลัยในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.)

 

 

 

ทั้งนี้  ดร.ประชาคม กล่าวว่า สอศ. มีความยินดี ที่บริษัท อีมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้ความสำคัญและมุ่งมั่น ที่จะให้ความร่วมมือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน พัฒนานักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้มีศักยภาพ ประสิทธิภาพ และทักษะด้านเครื่องปรับอากาศให้เพียงพอต่อความต้องการของภาคบริการ และการพัฒนาประเทศเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรในสถานศึกษาได้รับความรู้ ทักษะและประสบการณ์จริง จากสถานประกอบการ

 

รองเลขาธิการ กอศ. กล่าวต่อว่า สอศ. มีวิทยาลัยอาชีวฯ ทั่วประเทศ ที่เปิดสอนในสาขาเครื่องปรับอากาศ และเครื่องทำความเย็น และจัดการศึกษามุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านวิชาชีพ เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา เข้าสู่ตลาดแรงงานเมื่อจบการศึกษา โดยคำนึงถึงคุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน สำหรับร่วมมือกับ บริษัท อีมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ถือเป็นแนวทางและแนวปฏิบัติร่วมกัน ในการสนับสนุน ส่งเสริม ปริมาณการผลิตกำลังคนระดับอาชีวศึกษาเพื่อป้อนเข้าสู่ภาคการผลิต โดยเฉพาะกลุ่มอาชีพเครื่องปรับอากาศ และเครื่องทำความเย็น ที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม รวมทั้ง เป็นการเพิ่มขีดความสามารถให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเครื่องปรับอากาศของไทย

Comments
จุฑาทิพ อิงวัฒนโภคา
บรรณาธิการ นิตยสาร B-Connect
Top