You are here
Home > Columnist > Think out

ทฤษฎี การแพร่กระจายของนวัตกรรม

By : บุริม โอทกานนท์ สิ่งประดิษฐ์ (Invention) นั้นยังไม่ถือว่าเป็นนวัตกรรม (Innovation) อย่างแท้จริง เพราะสิ่งประดิษฐ์นั้นอาจจะไม่สามารถนำไปพัฒนาหรือใช้ได้จริงในเชิงพาณิชย์ (Commercialization) พูดง่ายๆ ก็คือไม่สามารถขายได้จริงนั่นเอง และถึงแม้ว่าขายได้จริงแต่ถ้าไม่สามารถกระตุ้นให้เกิดการใช้งานในวงกว้างหรือการแพร่กระจายได้อย่างทั่วถึง (Diffusion) ก็ยังอาจพูดได้ไม่เต็มปากว่านี่คือ “นวัตกรรม” 3435

Top