You are here
Home > Columnist > Strategic Corner

ฤา… Digital Marketing จะถึงกาลอวสาน

BY : เจษฎา วีรบุญชัย  ช่วงกลางปีที่แล้วต่อเนื่องมาจนถึงต้นปีนี้ โลก Internet มีการโหมกระแสกันว่า Digital Marketing มาถึงทางตันแล้ว ทั้งนักวิชาการ นักการตลาด รวมไปถึงผู้บริหาร Brand น้อยใหญ่ต่างออกมาให้สัมภาษณ์ว่า ‘ถึงเวลาแล้วที่พวกเขาจะให้ความสำคัญกับ Digital Marketing ให้น้อยลง เพราะถึงทางตันแล้ว’ 3917

Top