You are here
Home > Columnist > Finance in practice

ผลการดำเนินงานกับงบกำไรขาดทุน

  ระพีพัฒน์  สวนศิลป์พงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อัลทิเมท ซัคเซส แอ๊ดไวส์รี่ จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงิน   ความสำคัญของงบการเงินกับงานบริหาร คุณ ๆ คงได้ตระหนักว่า การที่เป็นผู้ประกอบการและผู้บริหารที่ดูงบการเงินไม่เป็นและไม่เข้าใจงบการเงินนั้น ทำให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างไม่มีทิศทาง  เพราะไม่มีตัวเลขทางบัญชีหรือการเงินใด ๆ อ้างอิง หรือบอกได้ว่า การดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งให้ผลลัพธ์ที่จับต้องได้ หรือไม่อย่างไร และกิจกรรมที่จะทำในนอนาคตจะส่งผลอย่างไรต่อกิจการ ครั้งนี้ เราจะมาคุยกันเพิ่มเติมแบบเฉพาะเจาะจงลงไปที่การดูผลการดำเนินงานและงบกำไรขาดทุนกันครับ ซึ่งผมเชื่อว่า งบกำไรขาดทุนเป็นงบการเงินที่ผู้ประกอบการและผู้บริหารน่าจะคุ้นเคยมากที่สุด เพราะงบการเงินตัวนี้แสดงถึงยอดขาย และกำไรของกิจการ ซึ่งเป็นส่วนที่ทุกท่านสนใจมากที่สุด แต่ดังที่ผมเคยกล่าวในฉบับที่แล้วว่า ในงบกำไรขาดทุนนั้นมีอะไร ๆ ที่น่าสนใจอีกมากมายนอกเหนือจากบรรทัดยอดขายและกำไร หวังว่ายังจำได้นะครับ ผมอยากให้คุณ ๆ นำงบกำไรขาดทุน บริษัทของคุณขึ้นมาดูพร้อม ๆ กับการอ่านบทความของผมในวันนี้ เพราะท้ายที่สุดแล้ว ผมหวังว่าคุณจะเข้าใจและใช้ ประโยชน์งบกำไรขาดทุนของคุณเองมากขึ้นไม่มากก็น้อย ตัวอย่างและการวิเคราะห์งบการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (Common Size) บริษัท เป็นเอก จำกัด  สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31

หรือผู้จัดการการเงินเป็นเพียงแค่ผู้เก็บรักษาเงิน (Cashier)

คำถามมากมายเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของผู้จัดการการเงินว่าจริง ๆ แล้วต้องทำอะไรบ้าง ต้องบอกว่าในบริษัทเล็ก ๆ ทั่วไปคงไม่มีปัญหานี้เท่าใดนัก เพราะส่วนใหญ่แล้ว ผู้จัดการการเงินในบริษัทเหล่านี้ มักเป็นเพียงแค่ผู้ดูแลเก็บรักษาเงินสด หรือแคชเชียร์ (Cashier) ซึ่งทำหน้าที่รับและจ่ายเงินเป็นหลักเท่านั้น และหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการเงินสดที่สำคัญ ไปกว่านั้น อาทิ การเก็ยสมุดงเินฝาก การเก็ยสมุดเช็ค การหมุนเงินสดในกิจการให้เพียงพอ ก็ตกเป็นหน้าที่ของเจ้าของบริษัท หรือภรรยาเจ้าของบริษัทนั่นเอง ถ้าเช่นนั้น แล้วอะไรคือบทบาทหน้าที่ของผู้จัดการการเงินกันเล่า คำตอบก็คือ ในโลกแห่งความเป็นจริงก็ขึ้นอยู่กับประเภท ขนาดธุรกิจ และความต้องการของผู้บริหารบริษัทนั้น ๆ ว่าต้องการให้ผู้จัดการการเงินมีอำนาจหน้าที่มากน้อยเพียงใด แต่ใน ทางทฤษฎีก็มีการกำหนดกรอบหน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้จัดกการการเงินไว้เช่นกัน ส่วนการนำไปใช้จริงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัย ต่าง ๆ ที่ได้กล่าวไปแล้ว     จะเห็นได้ว่า หน้าที่ของผู้จัดการการเงินก็คงไม่ต่างไปจากภาพนี้มากนัก กล่าวคือ ผู้จัดการการเงินมีหน้าที่ วางแผนและตัดสินใจเกี่ยวกับลงทุน: โดยหลัก ๆ คือ ผู้จัดกการการเงินมีหน้าที่ในการประเมินผลตอบแทนและ ความเสี่ยง ในการลงทุนต่าง ๆ ของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนเล็ก ๆ

ผลการดำเนินงาน กับงบกำไรขาดทุน

By ; ระพีพัฒน์ สวนศิลป์พงศ์ หวังว่าคงจำได้นะครับ ฉบับที่แล้วผมเกริ่นถึงความสำคัญของงบการเงินกับงานบริหาร คุณๆ คงได้ตระหนักว่า การที่เป็นผู้ประกอบการ และผู้บริหารที่ดูงบการเงินไม่เป็นและไม่เข้าใจงบการเงินนั้น ทำให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างไม่มีทิศทาง เพราะไม่มีตัวเลขทางบัญชี หรือ การเงินใดๆ อ้างอิง หรือบอกได้ว่า การดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งให้ผลลัพธ์ที่จับต้องได้ หรือไม่อย่างไร และกิจกรรมที่จะทำในอนาคตจะส่งผลอย่างไรต่อกิจการ 5525

การบริหารเงินทุนหมุนเวียน ของกิจการในภาวะปัจจุบัน

By : ระพีพัฒน์ สวนศิลป์พงศ์ ผมเชื่อว่าในภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ผู้ประกอบการส่วนใหญ่น่าจะประสบปัญหาที่ไม่ต่างกันนัก คือ ยอดขายลดลง ค่าใช้จ่ายสูงขึ้น และกำไรลดลงอย่างมีนัยสำคัญ หรือบางรายอาจถึงขั้นขาดทุนกันเลยทีเดียว แต่อีกหนึ่งปัญหาสำคัญที่ผมจะอดใจกล่าวถึงไม่ได้ก็คือ “ไม่รู้เงินสดมันเหือดแห้งหายไปไหนหมด” เงินสดหมุนเวียนในกิจการมันร่อยหรอจนกิจการแทบจะเหลือแต่กระดูกอยู่แล้ว 3446

Top