You are here
Home > Business Leisure

สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก ยกทีมชาวสวนดูงานท่องเที่ยวเชิงเกษตรภาคตะวันออก

  สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายกจัด "กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว" ภายใต้  "โครงการแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มเกษตรอุตสาหกรรม โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี กิจกรรมหลักพัฒนาการผลิตและส่งเสริมการตลาดมะยงชิด มะปรางหวาน นครนายก "มะยงชิดโมเดล"  งบพัฒนาจังหวัดนครนายก ปีงบประมาณ 2562"  เพื่อให้ชาวสวนนครนายกได้ศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร พร้อมกับนำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดกับสวนของตนเองในอนาคต โดยเฉพาะกับการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร       ทั้งนี้ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายกนำทีมโดย คุณศิขรินทร์ กุหลาบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และทีมงาน พาคณะชาวสวนจากจังหวัดนครนายก จำนวน 10 สวน และเครือข่ายแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรจากอำเภอเมืองนครนายก, อำเภอบ้านนา, อำเภอปากพลี และอำเภอองครักษ์ ศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรกับ 4 สวนดังของภาคตะวันออก ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบผสมผสานเขาบายศรี จังหวัดจันทบุรี ประกอบด้วย สวนอิสรีย์ฟาร์มม้าไทย, สวนรินรดี, สวนอรุณบูรพา ซึ่งแต่ละสวนมีการเชื่อมโยงนักท่องเที่ยวและกิจกรรมระหว่างกัน เพื่อให้นักท่องเที่ยวให้ได้รับประสบการณ์ที่หลากหลาย และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรสวนยายดา (เจ๊บุญชื่น) จังหวัดระยอง เนื่องจากแต่ละสวนที่นำชมนี้ต่างก็มีจุดเด่นที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการสวนและทรัพยากรภายในสวน การบริหารรายจ่ายระหว่างปี การบริการสังคม การทำประชาสัมพันธ์และการจัดกิจกรรมภายในสวนเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชม ตลอดจนการพัฒนาและปรับภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมภายในสวนให้เหมาะสมกับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและแหล่งเรียนรู้ เพื่อแบ่งปันองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร

อ.ส.ค. รับโล่ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตนักเรียนในรร.ด้อยโอกาส ปี 61

  ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีแถลงข่าว และรับมอบโล่ โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนด้อยโอกาส ปี 2561 โดยโครงการนี้เป็นการเชื่อมโยงนโยบายของรัฐบาล ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นผู้มอบโล่ ณ ห้องรับรองชั้น2 กระทรวงยุติธรรม อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ  

เอ็ม.ดี.ข้าวสารตราไก่แจ้ ได้รับเลือกเป็นประธานหอการค้าชลบุรีคนใหม่

ธีรินทร์ ธัญญวัฒนกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุงตราไก่แจ้ และ บริษัท ทีอาร์ ไทยฟู้ดส์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าขนมไทยตราแม่นภา ได้รับความไว้วางใจคัดเลือกจากคณะกรรมการสมาชิกหอการค้า และ YEC จังหวัดชลบุรี ให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานหอการค้าจังหวัดชลบุรีคนใหม่ ในวาระรอบปี พ.ศ. 2562 - 2563 ซึ่งภารกิจในสองปีที่ดำรงตำแหน่ง ประธานหอการค้าจังหวัดชลบุรีคนใหม่ มีความมุ่งมั่นตั้งใจจะทำงานอย่างสุดความสามารถที่จะสร้างชื่อเสียงเกียรติยศให้กับหอการค้าจังหวัดชลบุรีผลักดันและพัฒนาทั้งเชิงเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงช่วยผลักดันผู้ประกอบการให้ก้าวทันกับโลกดิจิตอลที่มีการแข่งขันและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วให้จังหวัดเจริญเติบโตทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคมควบคู่กันไป ซึ่งจะส่งผลดีกับชาวจังหวัดชลบุรีและลูกหลานในอนาคตอย่างยั่งยืน

กคช. จัดกิจกรรมพัฒนาคุณการอยู่อาศัย โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1

การเคหะแห่งชาติจัดประชุมคณะกรรมการการมีส่วนร่วมการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูชุมชนดินแดง ครั้งที่ 4/2562 โดยมี พลเอก สุชาติ หนองบัว กรรมการการเคหะแห่งชาติ ในฐานะ ประธานกรรมการการมีส่วนร่วมการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูชุมชนดินแดง เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุม อาคารโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 เขตดินแดง กรุงเทพฯ ทั้งนี้ ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวถึงผลสรุปการประชุมเกี่ยวเหตุการณ์ที่อาคารแฟลต หลังที่ 19 ทรุดตัวลงระหว่างการรื้อถอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาว่า การเคหะแห่งชาติต้องชี้แจงประชาสัมพันธ์ต่อสื่อมวลชน และลงพื้นที่ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้อยู่อาศัยในเคหะชุมชนดินแดงให้มีความเข้าใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเป็นเพียงอุบัติเหตุและความผิดพลาดทางเทคนิค แต่ไม่ได้มีผลกระทบต่ออาคารอยู่อาศัยใกล้เคียงแต่อย่างใด พร้อมกันนี้ ก็ได้ร่วมกันเป็นจิตอาสาช่วยกันทำความสะอาดและเก็บกวาดเศษวัสดุในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้อยู่อาศัยในชุมชนและผู้ที่สัญจรผ่านไปมา   นอกจากนี้นอกจากนี้ovที่ประชุมได้มีการนำเสนอแผนงานด้านการมีส่วนร่วมประจำเดือนพฤษภาคม 2562 เพื่อขอความเห็นชอบและรายงานรายละเอียดการจัดโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันอัคคีภัยและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 ในวันที่ 28 เมษายน 2562  เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยมีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย รวมทั้งวิธีหนีไฟและวิธีการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้นด้วยความเข้าใจอย่างแท้จริง และได้นำเสนอรายงานผลการจัดกิจกรรมร้านธงฟ้าราคาประหยัดเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2562 ซึ่งการเคหะแห่งชาติร่วมกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จัดให้มีการจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคที่มีคุณภาพในราคาย่อมเยา เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้อยู่อาศัยในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง

โอสถสภาร่วมมอบแสงสว่างแก่ผู้ป่วยโรคต้อกระจก

  บมจ. โอสถสภา ร่วมสนับสนุนโครงการออกหน่วยผ่าตัดต้อกระจกเคลื่อนที่ ศูนย์จักษุและต้อกระจก โรงพยาบาลบ้านแพ้ว เพื่อมอบแสงสว่างแก่ดวงตาด้วยการผ่าตัดต้อกระจกให้แก่ผู้สูงอายุ ตลอดจนผู้ยากไร้และขาดแคลนในพื้นที่ห่างไกล ให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติและมีความสุขได้อีกครั้ง ด้วยความมุ่งมั่นของจักษุแพทย์และทีมงานของโรงพยาบาลบ้านแพ้วกว่า 50 ชีวิตที่ได้ทุ่มเทและเสียสละเวลาในการออกหน่วยผ่าตัดต้อกระจกเคลื่อนที่ตลอดระยะเวลากว่า 14 ปี เพื่อรักษาผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกลทั่วไทย และประเทศใกล้เคียง ได้แก่ กัมพูชา ภูฏาน และเมียนมา เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยได้กลับมามองเห็นและสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติ และไม่เป็นภาระกับครอบครัว แพทย์หญิงพัทธ์ศรัณย์ ธนะสุพรรณ ผู้อำนวยการศูนย์จักษุและต้อกระจก โรงพยาบาลบ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร กล่าวว่า “คุณหมอที่มาร่วมออกหน่วยผ่าตัดเคลื่อนที่ล้วนมีจิตอาสาที่ตั้งใจมาช่วยผู้ป่วยและต้องเสียสละเวลาส่วนตัว ทำงาน 7 วัน เพราะการที่ผู้ป่วยได้กลับมามองเห็นอีกครั้ง  ไม่ได้เปลี่ยนแค่ชีวิตของคนไข้ แต่เปลี่ยนชีวิตของคนรอบข้างที่ต้องคอยดูแลให้สามารถกลับไปทำงานของตนได้โดยไร้กังวล แต่ด้วยข้อจำกัดของทางโครงการฯ ที่สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้เพียงจำนวนหนึ่ง เราจึงต้องคัดเลือกให้ผู้ป่วยที่มีความจำเป็นเร่งด่วนให้ได้รับการรักษาก่อน สำหรับผู้ที่มีความเร่งด่วนน้อยกว่าจะต้องรอเข้ารับการผ่าตัดในรอบต่อไป ดังนั้น การสนับสนุนจากภาคเอกชนจึงเป็นอีกหนึ่งแรงสำคัญที่จะช่วยขยายโอกาสในการเข้ารับการรักษา และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยเพิ่มมากขึ้น”   วรรณิภา ภักดีบุตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.โอสถสภา กล่าวว่า  “โอสถสภาประกอบธุรกิจโดยยึดหลัก “เจริญโดยการช่วยเหลือผู้อื่น” จึงให้ความสำคัญกับการดูแลคุณภาพชีวิตของคนไทย มาตลอด โดยพร้อมที่จะมอบพลังส่งเสริมให้ผู้ที่มีอุปสรรคทางกายสามารถกลับมาใช้ชีวิตปกติได้อีกครั้ง ในโอกาสที่บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจการมากว่า 127 ปี

โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน เปิดบ้าน Velasook Senior Smart Village

โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน นำโดย พญ.ปวีณา วิมลวัตรเวที แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูผู้สูงอายุ รพ.เปาโล พหลโยธิน พร้อมทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ร่วมเปิดบ้าน Velasook Senior Smart Village เพื่อเป็นตัวแทนลูก-หลานส่งมอบ “เวลาสุข” ให้แก่ผู้สูงวัย พร้อมสร้างสังคมรอยยิ้มในวัย 60 ปีขึ้นไปอย่างมีคุณภาพ ตั้งแต่วันนี้และตลอดไป เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับลูกหลานวัยทำงาน และช่วยแบ่งเบาความกังกลใจทั้งการดูแลแบบเช้าไป เย็นกลับ (Day Care) ในราคา 990 บาทต่อวัน หรือแบบระยะยาว (Long Term Care) สำหรับผู้สูงวัยที่ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง ราคา 4,500 บาทต่อคืน Velasook Senior Smart Village เป็นเสมือนบ้านหลังที่สอง ที่จะมอบความสุข ความอบอุ่น เน้นสร้างสังคมแห่งรอยยิ้ม และมีคอนเนคชั่นเพื่อนกลุ่มวัยเดียวกันเพิ่มขึ้น ผ่านกิจกรรมสันทนาการต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันผ่านกิจกรรมภายในบ้าน

‘แปซิฟิค ยูเนี่ยน’ ส่ง คอลเลคชั่น โคคา-โคล่า “ของต้องมี” ซัมเมอร์นี้

"ติ่งโคคา-โคล่า" อย่าพลาด ซัมเมอร์นี้ มีแฟชั่นใหม่ล่าสุดให้เหล่าแฟชั่นนิสต้าและนักสะสมได้จัดกันอีกแล้ว! เมื่อแบรนด์เสื้อผ้าของ โรบินสัน อย่าง ‘แปซิฟิค ยูเนี่ยน’ เปิดตัวลิมิเต็ด คอลเลคชั่นอย่าง ‘โคคา-โคล่า’ ในฐานะแบรนด์เสื้อผ้าไทยแบรนด์แรก #PUCollaboration ที่มาพร้อมความเอ็กซ์คลูซีฟที่โรบินสันการันตีว่าเป็นไอเทมที่ต้องมีรับซัมเมอร์นี้!          แรงบันดาลใจของคอลเลคชั่นนี้มาจากความสดใส สนุกสนาน ซึ่งเป็นเสน่ห์อันน่าหลงใหลของซัมเมอร์เมืองไทย รวมทั้งความพิเศษในเรื่องของการ ดีไซน์ที่ผสมผสานความเป็นเอกลักษณ์ของทั้ง 2 แบรนด์ ที่เข้ากันอย่างลงตัว ทั้ง Chic Casual สไตล์ ‘แปซิฟิค ยูเนี่ยน’ และแฟชั่นสดใส สนุกสนานสไตล์ ‘โคคา-โคล่า’ ในโทนสีคลาสสิคอย่าง แดงสด ขาว และ ดำ บนเนื้อผ้าคัดพิเศษ เน้นการสวมใส่สบาย คล่องตัว มีให้เลือก Mi & Match ได้ทั้งวันทำงานหรือวันพักผ่อน ครบจบตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า ทั้งเสื้อยืด, เสื้อโปโล, แจ๊คเกต, เดรส, กางเกง, หมวก,

26 เม.ย. นี้ Surfing the Waves in Digital Transformation Era

26 เม.ย. นี้ เตรียมความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจดิจิทัล “Surfing the Waves in Digital Transformation Era” ยุคแห่งเทคโนโลยีเข้ามาอย่างแท้จริง จากที่ไม่คิดจะปรับเปลี่ยนก็ต้องปรับเปลี่ยน เพราะหากองค์กรไม่เปลี่ยนธุรกิจจะดำเนินต่อไปในรูปแบบเดิมๆ ได้อย่างไร ซึ่งปัจจุบันมีให้เห็นหลากหลายอุตสาหกรรมที่ถูกการแทรกแซงด้วยเทคโนโลยีและต้องปิดตัวลง จึงทำให้องค์กรต้องรู้เท่าทันกระแสของดิจิทัลดิสรัปชั่น  เพื่อความอยู่รอดของธุรกิจ และไม่ใช่เพียงแค่องค์กรที่ต้องเปลี่ยน พนักงานก็ต้องปรับตัวไปพร้อมกับองค์กรด้วยเช่นกัน ในการปรับตัวเพื่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคดิจิทัลนั่นไม่ใช่เพียงแค่การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในองค์กร แต่คือการปรับโครงสร้างธุรกิจใหม่ทั้งหมด ตั้งแต่กระบวนการคิด การวางแผนกลยุทธ์ รวมถึงการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้พนักงานและลูกค้า ดังนั้นงาน Digital Transformation Forum 2019 ในหัวข้อ “Surfing the Waves in Digital Transformation Era” จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ได้นำความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และแพลตฟอร์มดิจิทัล ที่ปรับใช้ภายในองค์กรและธุรกิจมาเผยแพร่ให้กับเหล่าผู้บริหารองค์กรทั้งภาครัฐ เอกชนจากกลุ่มธุรกิจต่างๆ สตาร์ทอัพ รวมถึงกลุ่มเอสเอ็มอี ที่มีศักยภาพสูงในการเติบโตทางธุรกิจ  เพื่อเตรียมความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจดิจิทัล ไฮไลต์ของงาน คือ เรื่องของ Digital Foresight

DITP จับมือ Exim Bank จัดกิจกรรมดันผู้ประกอบการไทยเพิ่มยอดออนไลน์

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (Exim Bank) จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ “Cross Border E-Commerce by Thaitrade.com” เพื่อให้สมาชิก Thaitrade.com สามารถใช้แพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อสร้างยอดขายในต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมกว่า 30 ราย เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 ณ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย พญาไท กรุงเทพฯ กิจกรรม “Cross Border E-Commerce by Thaitrade.com” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกผู้ขายบนเว็บไซต์ Thaitrade.com สามารถพัฒนาร้านค้าออนไลน์ของตนเองและเข้าถึงบริการที่จำเป็นทางด้านการเงิน เพื่อเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าสู่ตลาดสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยภายในงานมีการบรรยายให้ความความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการทำธุรกิจอีคอมเมิร์ซจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง “บริการทางการเงินเพื่อการนำเข้าและส่งออก” สอนกลยุทธ์ปิดความเสี่ยงทางการค้าออนไลน์ ในด้านสินเชื่อทางการเงินและการป้องกันความเสี่ยงในการทำธุรกิจกับคู่ค้าต่างชาติ “เทคนิคการเขียนรายละเอียดสินค้า (Product Description)” ที่จะสามารถช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าและเจาะกลุ่มลูกค้าต่างชาติได้ “เทคนิคการถ่ายภาพสินค้าแบบนักขายออนไลน์มืออาชีพ” เป็นต้น และหลังจากเข้าร่วมกิจกรรมแล้วผู้ประกอบการสามารถนำไปโพสต์ลงเว็บไซต์ Thaitrade.com ได้ทันที สำหรับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ มาจากกลุ่มสินค้าหลากหลายประเภท อาทิ สินค้าของใช้และของตกแต่งบ้าน สินค้าทางการเกษตร สินค้าอาหารและเครื่องดื่ม เสื้อผ้าแฟชั่น และผลิตภัณฑ์เสริมความงามต่างๆ ซึ่งเป็นกลุ่มสินค้าที่มีเอกลักษณ์และเป็นที่ต้องการในตลาดต่างประเทศ สาริณี ฐานประเสริฐฤทธิ์ เจ้าของแบรนด์ “Red Rose Ceramic” ผู้ผลิตและส่งออกเครื่องเบญจรงค์ กล่าวถึงการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ว่า “เป็นกิจกรรมที่ดีมาก ได้มาเรียนรู้การถ่ายภาพสินค้าลงเว็บไซต์ การขายสินค้าออนไลน์ต้องทำอย่างไร เพราะหลังจากได้มาเป็นสมาชิกฯ เมื่อปี 2559 ก็ทำให้ได้  กลุ่มลูกค้าต่างชาติเพิ่มมากขึ้น สามารถเพิ่มยอดขายได้อย่างมาก จากเดิมที่มีหน้าร้านอย่างเดียว แต่พอโลกเปลี่ยนเราก็ต้องมีออนไลน์เข้ามาช่วย

SCBLIFE จัดทอล์คดูแลสุขภาพพนักงาน

​   สถียร เลี้ยววาริณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)​ (กลาง) จัดกิจกรรม SCBLIFE Let's Talk Health (ครั้งที่ 1) ให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม  แก่พนักงานของบริษัท โดยเชิญแพทย์หญิงธิศรา วีรสมัย หัวหน้าศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย โรงพยาบาลพญาไท 1 ร่วมให้ความรู้ด้านการตรวจสุขภาพ การอ่านผลตรวจสุขภาพ และภาวะโรคอ้วนในคนวัยทำงาน พร้อมด้วย อาจารย์สง่า ดามาพงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการแผนอาหารเพื่อสุขภาวะ สสส. เสริมเคล็ดลับการกินอยู่ชะลอวัย กินคลีนอย่างไทย ไกลโรค และลดอ้วนได้ โดยมุ่งหวังให้พนักงานทุกคนมีสุขภาพที่ดี แข็งแรง ภายใต้คอนเซ็ปต์ The Greatest Wealth is Health และสานต่อยุทธศาสตร์ด้าน Transformation องค์กรจากปีที่ผ่านมา

Top