You are here
Home > Business Leisure > B-Social > CAT ร่วมผลักดัน SMART FARM แปลงผักปลอดสารพิษซำสูง

CAT ร่วมผลักดัน SMART FARM แปลงผักปลอดสารพิษซำสูง

เพื่อขานรับยุคไทยแลนด์ 4.0 และผลักดันโครงการ Smart Farm บมจ. กสท โทรคมนาคม หรือ CAT นำโดย ชูเกียรติ นามบุญเรือง ผู้อำนวยการสำนักบริการลูกค้า กสท เขตตะวันออกเฉียงเหนือ และ เปรมชัย ใจกว้าง ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ บมจ.กสท โทรคมนาคม ร่วมทำกิจกรรมสาธิตการใช้เทคโนโลยี Internet of Things (IoT) สำหรับภาคเกษตรกรรม (IoT for Smart Farm) ณ แปลงเกษตรกรผู้ร่วมโครงการปลูกผักปลอดภัยสารพิษ บ้านสว่าง ซำโอง ต.ห้วยเตย อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Promotion Agency : DEPA) จัดขึ้นร่วมกับ เทศบาลนครขอนแก่น กลุ่มขอนแก่นพัฒนาเมือง (KKTT), Thailand IoT Consortium สมาคมการค้าซอฟต์แวร์ กลุ่มเกษตรกรปลูกผักปลอดภัยสารพิษซำสูง

ทั้งนี้ CAT ได้นำโดรนและหุ่นยนต์มาสาธิตให้แก่เกษตรกรกลุ่มปลูกผักปลอดภัยสารพิษ เพื่อให้เกษตรกรได้ชมและรับทราบเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีมาช่วยลดระยะเวลาการทำงาน ลดต้นทุนและลดปัญหาขาดแคลนแรงงาน

ทั้งนี้ ความร่วมมือในกิจกรรมดังกล่าวสืบเนื่องมาจากการลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างสามหน่วยงาน คือ เทศบาลนครขอนแก่น, Thailand IoT Consortium, ขอนแก่นพัฒนาเมือง (KKTT) เพื่อนำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาเริ่มใช้พัฒนา 3 โครงการ ได้แก่ การใช้เซนเซอร์เพื่อการจัดการพื้นที่จอดรถยนต์อัจฉริยะ การใช้เซนเซอร์แจ้งเตือนการระบายน้ำในกรณีน้ำท่วมขัง การใช้เซนเซอร์เพื่อการตรวจจับมลภาวะมลพิษทางอากาศ โดย CAT ร่วมสนับสนุนด้านการวางโครงข่ายโทรคมนาคม ซึ่งทั้ง 3 โครงการนี้จะเริ่มดำเนินการในเร็วๆ นี้ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ก่อนจะขยายผลออกไปยังพื้นที่อื่นๆ ที่มีความพร้อมในเขต จ.ขอนแก่น ต่อไป

Comments
Top