You are here
Home > Business Leisure > CAT ชนะเลิศปฏิทินดีเด่น “ทศมภูมี จักรีวงศ์ เอกองค์มหาวชิราลงกรณ”

CAT ชนะเลิศปฏิทินดีเด่น “ทศมภูมี จักรีวงศ์ เอกองค์มหาวชิราลงกรณ”

นางสาวโชติกา ไพจ์ศรี ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บมจ. กสท โทรคมนาคม หรือ CAT เป็นผู้แทนเข้ารับรางวัลปฏิทินดีเด่น “สุริยศศิธร” ประจำปี 2561 ครั้งที่ 38 ของสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย จาก พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี ในวันที่ 19 มีนาคม 2561 ณ กรมประชาสัมพันธ์

 

 

โดยได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ ประเภทเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ ชื่อชุด “ทศมภูมี จักรีวงศ์ เอกองค์มหาวชิราลงกรณ”

–          รางวัลชนะเลิศ ปฏิทินชนิดสมุดบันทึก

–          รางวัลรองชนะเลิศ ปฏิทินชนิดตั้งโต๊ะ

สำหรับปี 2561 CAT ได้จัดทำปฏิทินชนิดตั้งโต๊ะและสมุดบันทึก ในชื่อชุด “ทศมภูมี จักรีวงศ์ เอกองค์มหา

วชิราลงกรณ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๑๐ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์  โดยเนื้อหาแต่ละเดือนลำดับพระราชประวัติตั้งแต่ทรงพระเยาว์ พระปรีชาสามารถ พระอัจฉริยภาพทั้งศาสตร์และศิลป์ในด้านต่างๆ พระราชกรณียกิจที่ทรงเสียสละอุทิศเพื่อบ้านเมืองยังประโยชน์แก่ประชาราษฎร์สืบเนื่องมาช้านาน

รังสรรค์พระบรมสาทิสลักษณ์ ผ่านงานวาดสีน้ำมันบนผ้าใบโดย “คุณทองดี ภานุมาศ” ศิลปินผู้สร้างจิตรกรรมบนใบปิดหนัง พร้อมด้วยบทกวีเทิดพระเกียรติจากลายมือศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ “คุณเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์”

ทำเนียบปฏิทิน CAT ที่ได้รับรางวัลสุริยศศิธร

–          ปี 2551 รางวัลรองชนะเลิศปฏิทินดีเด่น ชนิดสมุดบันทึก  ประเภทจรรโลงสังคมและสภาวะแวดล้อมในปัจจุบัน ชื่อชุด “พ่อสอน ลูกสร้าง เพื่อสังคมเปี่ยมรอยยิ้ม”

–          ปี 2553 รางวัลรองชนะเลิศปฏิทินดีเด่น ชนิดสมุดบันทึก ประเภททั่วไป ชื่อชุด “ยลโลก สีสวย”

–          ปี 2554 รางวัลชนะเลิศปฏิทินดีเด่น ชนิดตั้งโต๊ะ ประเภทเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ ชื่อชุด “ดั่งประทีปทอง ส่องทางสุข”

–          ปี 2554 รางวัลรองชนะเลิศปฏิทินดีเด่น ชนิดสมุดบันทึก ประเภทเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์  ชื่อชุด “ดั่งประทีปทอง ส่องทางสุข”

–          ปี 2556 รางวัลรองชนะเลิศปฏิทินดีเด่น ชนิดสมุดบันทึก ประเภทจรรโลงสังคมและสภาวะแวดล้อมในปัจจุบัน ชื่อชุด “ทำดีได้ 365 วัน”

–          ปี 2557 รางวัลชนะเลิศปฏิทินดีเด่น ชนิดตั้งโต๊ะ ประเภททั่วไป ชื่อชุด Sense of Life สุนทรียภาพแห่งชีวิตในดินแดนห่างไกล”

–          ปี 2560 รางวัลชนะเลิศปฏิทินดีเด่น ชนิดสมุดบันทึก ประเภทเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ ชื่อชุด “เทิดไว้เหนือเกล้า ร.9”

–          ปี 2561 รางวัลชนะเลิศปฏิทินดีเด่น ชนิดสมุดบันทึก ประเภทเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ ชื่อชุด “ทศมภูมี จักรีวงศ์ เอกองค์มหาวชิราลงกรณ”

–          ปี 2561 รางวัลรองชนะเลิศปฏิทินดีเด่น ชนิดตั้งโต๊ะ ประเภทเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ ชื่อชุด “ทศมภูมี จักรีวงศ์ เอกองค์มหาวชิราลงกรณ”

 

สำหรับรางวัล “สุริยศศิธร” ของสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยนั้น จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี  โดยทางสมาคมเห็นว่าในแต่ละปีปฏิทินของหน่วยงาน องค์กร รัฐวิสาหกิจ และธุรกิจเอกชนต่าง ๆ ได้ลงทุนอย่างคุ้มค่าเป็นจำนวนมากในการจัดทำสื่อปฏิทินที่สวยงาม  นอกจากจะเป็นการสร้างเสริมภาพลักษณ์องค์กรแล้ว ยังใช้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ และสื่อสารข้อมูลของหน่วยงานหรือองค์กรอีกด้วย ปฏิทินที่จัดทำขึ้นในแต่ละปีมีจำนวนมาก และหลากหลายรูปแบบ หากสามารถเพิ่มพูนคุณค่าในการใช้ปฏิทินเหล่านั้น ให้มีบทบาทและเป็นประโยชน์ต่อสังคม ปฏิทินจะเป็นสื่อที่สมค่า อย่างแท้จริง สมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย จึงได้ริเริ่มจัดการประกวดปฏิทินติดต่อกันมา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 ทั้งนี้เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการใช้ปฏิทินได้อย่างสมบูรณ์ มีประโยชน์ และมีคุณค่ามากขึ้น

Comments
Top