You are here
Home > Author: จุฑาทิพ อิงวัฒนโภคา

Eminent Air รุกลงนาม MOU ปั้นช่างแอร์ไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.)

  ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมด้วย   จรรยาพร สุนทรวสุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมลงนามความร่วมมือการพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา และมอบชุดฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานเครื่องปรับอากาศ จำนวน 10 ชุด ให้กับวิทยาลัยในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.)       ทั้งนี้  ดร.ประชาคม กล่าวว่า สอศ. มีความยินดี ที่บริษัท อีมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้ความสำคัญและมุ่งมั่น ที่จะให้ความร่วมมือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน พัฒนานักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้มีศักยภาพ ประสิทธิภาพ และทักษะด้านเครื่องปรับอากาศให้เพียงพอต่อความต้องการของภาคบริการ และการพัฒนาประเทศเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรในสถานศึกษาได้รับความรู้ ทักษะและประสบการณ์จริง จากสถานประกอบการ   รองเลขาธิการ กอศ. กล่าวต่อว่า สอศ. มีวิทยาลัยอาชีวฯ ทั่วประเทศ ที่เปิดสอนในสาขาเครื่องปรับอากาศ และเครื่องทำความเย็น และจัดการศึกษามุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านวิชาชีพ

ดนตรีคีตศิลป์. มทร.ธัญบุรี สร้างครู – ศิลปิน ด้วย ‘มาตรฐานโลก’

ดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา มทร.ธัญบุรี ยกระดับศักยภาพการศึกษา เน้นปฏิบัติควบคู่ทฤษฎี ด้วยเครื่องดนตรีมาตรฐานระดับโลก เพื่อสร้างครูและศิลปินมืออาชีพ พร้อมเข้าสู่การทำงาน อาจารย์อนันท์พร เอี่ยมชาญบรรจง ประธานหลักสูตรสาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เปิดเผยว่า การเรียนการสอนสาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี มีความพร้อม ครบครัน และจัดว่ามีความทันสมัยแห่งหนึ่งของประเทศด้วยเครื่องดนตรีมาตรฐานระดับโลก ทั้งประเภทเครื่องสาย เครื่องเป่า เครื่องทองเหลือง เครื่องตี และเครื่องดีดหรือเครื่องเคาะต่าง ๆ ที่สามารถยกระดับศักยภาพการศึกษาของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี เนื่องจากเครื่องดนตรีมีหลายระดับและหลายประเภท แต่มาตรฐานมีความแตกต่างกัน ในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา เพื่อไปเป็นครู หรือศิลปิน ในฐานะสถาบันการศึกษาจะต้องเติมเต็มและเสริมแกร่งความเป็นอาชีพให้กับผู้เรียน ด้วยเครื่องดนตรีที่มีมาตรฐาน เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจ เข้าถึง รับรู้และเกิดความเคยชินกับมาตรฐานเสียง ความถี่ของเสียงอย่างถูกต้องและเที่ยงตรงที่สุด โดยเน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้นควบคู่กับพื้นฐานทางทฤษฎี ซึ่งจะทำให้เกิดการต่อยอดและพัฒนาสายงานในวิชาชีพดนตรีต่อไปได้จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษาในปีล่าสุด ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการมากถึงร้อยละ 50 ส่วนอีกครึ่งประกอบอาชีพนักดนตรีอิสระ ทำงานเบื้องหลังด้านดนตรี จัดทำเพลง รวมถึงเป็นครูสอนดนตรีอิสระ นอกจากนี้ นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่บางคนก็เป็นศิลปินที่มีชื่อเสียง เช่น ท็อป-ปฐมภพ

เรียนสูง+เกรดสวย+ย้ายบ่อย = เงินเดือนดี?

เรื่องเรียน เรื่องทำงาน เรื่องเงินเดือนนี้เป็นสัจธรรมของนักศึกษาและมนุษย์เงินเดือน มีอยู่สูตรหนึ่งที่บอกว่า “ถ้าจบสูง – เงินเดือนจะมาก” กับอีกสูตรที่บอกว่า “ถ้าเกรดสวย - เงินเดือนจะสูง” แล้วก็อีกสูตร “ถ้าย้ายบ่อย - เงินเดือนจะโดด” สูตรไหนจริง สูตรไหนใช่ Economic Intelligence Center (EIC) ซึ่งเป็นหน่วยงานกลยุทธ์ของ ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้วิเคราะห์ข้อมูลผู้สมัครงาน (Resume) ออนไลน์จำนวนกว่า 7 แสนรายจากเว็บไซต์หางานของไทย ซึ่งผู้ที่จบระดับปริญญาตรีมีมากที่สุดถึง 84% ของจำนวนผู้สมัครทั้งหมด และพบข้อมูลที่น่าสนใจ ดังนี้ “ยิ่งจบสูง เงินเดือนยิ่งมาก” เงินเดือนเฉลี่ยเริ่มต้น ระดับมัธยมปลายหรือต่ำกว่า 14,000 บาท ปริญญาตรี 17,000 บาท ปริญญาโท 24,000 บาท ปริญญาเอก 36,000 บาท   ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับเงินเดือนของผู้สมัครงาน “ยิ่งเกรดสวย เงินเดือนยิ่งเยอะ” ผลการเรียนส่งผลต่อระดับเงินเดือนเป็นเวลาอย่างน้อย 10 ปี

DEPA เปิดตัว 3 สถาบัน IOT, AI, BIG DATA พร้อมจับมือ VISTEC ตั้งสถาบัน AI ดันผู้ประกอบการไทยสู่ตลาดโลก

   สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลต่อเนื่อง ตั้ง 3 สถาบันเพื่ออนาคตประเทศไทย ได้แก่ สถาบันไอโอทีและนวัตกรรมดิจิทัล (IoT and Digital Innovation Institute), สถาบันวิจัยปัญญาประดิษฐ์แห่งประเทศไทย (AI Research Institute of Thailand) และ สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (Government Big Data Institute) พร้อมจับมือ สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) ลงนามบันทึกข้อตกลงการจัดตั้ง สถาบันวิจัยปัญญาประดิษฐ์แห่งประเทศไทย เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมด้านปัญญาประดิษฐ์แบบครบวงจร    ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เผยว่า พันธกิจสำคัญที่ดีป้าได้รับมอบหมายจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมดิจิทัล ซึ่งทางดีป้า ได้ตระหนักถึงการส่งเสริมสนับสนุนพร้อมขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมดิจิทัลโดยเร็วในทุกภาคส่วน โดยครั้งนี้นับเป็นอีกวาระสำคัญสำหรับการเปิดตัว 3 สถาบันเพื่ออนาคตประเทศไทยเพื่อการขับเคลื่อนสู่เศรษฐกิจดิจิทัล ได้แก่ สถาบันไอโอทีและนวัตกรรมดิจิทัล

อาสาสมัครทีเอ็มบีร่วมส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม

ทีเอ็มบี นำโดย  กาญจนา โรจวทัญญู หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร (ที่ 6 จากซ้าย) และ เวธน์วิภพ ภาสพสิษฐ์ ผู้จัดการภาคธุรกิจสาขา (ที่ 7 จากซ้าย) พร้อมด้วยกลุ่มอาสาสมัครทีเอ็มบีจังหวัดนครราชสีมา  จัดกิจกรรมส่งมอบโครงการ “ท่องเที่ยวบ้านโพนสูงนิเวศน์ เกษตรขอบเมือง” ให้แก่ชุมชนบ้านโพนสูง นำโดย นายอรุณ ขันโคกสูง ผู้ใหญ่บ้านโพนสูง เป็นผู้รับมอบ โดยกลุ่มอาสาสมัครทีเอ็มบีได้ต่อยอดความต้องการจากชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียงให้พัฒนาเป็นการท่องเที่ยวชุมชนนิเวศน์เกษตรเมือง พร้อมทั้งได้เข้าไปให้องค์ความรู้เรื่องการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว, การพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางท่องเที่ยวในชุมชน รวมไปถึงการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนโพนสูงเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป และนักท่องเที่ยว จนประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่ชุมชนต้องการ โครงการ “ท่องเที่ยวบ้านโพนสูง นิเวศน์ เกษตรขอบเมือง” เป็น 1 ใน 40 โครงการกิจกรรมเปลี่ยนชุมชนเพื่อความยั่งยืนในปี 2562 จาก    

ข้าวสารตราไก่แจ้ – ขนมแม่นภาขนสินค้านับร้อย จัดโปร ร่วมออกบูธงาน THAIFEX 2019

ธีรินทร์ ธัญญวัฒนกุล (ซ้าย) กรรมการผู้จัด บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด และบริษัท ทีอาร์ ไทยฟู้ดส์ จำกัด พร้อมด้วย ชญานิศ ธัญญวัฒนกุล (กลาง) รองกรรมการผู้จัดการ และ จุฑามณี กาญจนางกูรพันธุ์ (ขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและผู้ช่วยฝ่ายบริหาร บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด ได้นำสินค้ากว่า 100 รายการ ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ข้าวสารตราไก่แจ้ทุกสี กว่า 32 ชนิด และขนมไทยแบรนด์ แม่นภา ได้แก่ ข้าวต้มมัดแม่นภา ทั้ง 5 ไส้และขนมสแน็กอบกรอบเบรคแตกทั้ง 10 ชนิดร่วมออกบูธจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษในงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค THAIFEX - World of Food Asia 2019 ณ อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี การออกบูธครั้งนี้

วีบียอนด์ เสริมแกร่งอสังหา ทำรายการทีวี Variety@Home + เปิด eTail อสังหาบนออนไลน์

  วีบียอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ เปิดยุทธศาสตร์ภายใต้แนวคิด "ครบเครื่องเรื่องอสังหาฯ มองหาวีบียอนด์" ด้วยการเปิดตัวรายการทีวี Variety@Home รายการอสังหาแนวใหม่ที่พกพาความบันเทิงมาเสิร์ฟอย่างเต็มที่ พร้อมแผนทำซูเปอร์มาร์เก็ตอสังหาฯ เป็นรายแรกๆ ของโลก ผ่านทางแอพพลิเคชั่นและแพลตฟอร์มใหม่ๆ ชุมนุมสินค้า/บริการทั้งที่มีที่อยู่อาศัย วัสดุก่อสร้างจนถึงของตกแต่งบ้าน รวมถึงบริการออกแบบ/สร้าง/ซ่อมแบบ One Stop Service     วรเดช รุกขพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วีบียอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เปิดเผยถึงแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ว่า “วีบียอนด์ เดินกลยุทธ์ “คิดเหนือ ทำต่าง” เพื่อฝ่ากระแสเศรษฐกิจที่ส่งผลให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่เริ่มเข้าสู่ช่วงขาลงนับแต่ต้นปีที่ผ่านมาและติดลบถึง 18% โดยการรุกลงทุนธุรกิจบันเทิง ด้วยการผลิต Variety@Home รายการวาไรตี้ทางทีวีที่ให้ทั้งสาระความรู้และความบันเทิง รวมถึงศาสตร์ฮวงจุ้ยดี ๆ ที่หลากหลาย รวมถึงสาระความรู้เกี่ยวกับการลงทุนภาคอสังหาริมทรัพย์และเทคนิควิธีเฉพาะทางด้วยการสื่อสารที่เข้าใจได้ง่ายๆ ในทันที แตกต่างจากรายการที่เกี่ยวกับอสังหาฯ ​ทั่วไปและเป็นรายการที่ทำให้ผู้ชมได้นิยามของความเป็น "บ้าน" ที่แท้จริงที่ไม่ใช่วัดกันที่ "มูลค่า" แต่เป็น "คุณค่า" รายการ Variety@Home ออกอากาศทุกวันเสาร์

สลิงชอท กรุ๊ป จับมือ โกลบิช สตาร์ทอัพ EdTech เปิดตัว OMG แพลตฟอร์ม โค้ชชิ่งออนดีมานด์ รายแรกในไทย

บริษัท สลิงชอท กรุ๊ป จำกัด บริษัทที่ปรึกษาและให้บริการด้านการพัฒนาผู้นำและการพัฒนาองค์กร เผยเทรนด์ 6 ทักษะแห่งโลกอนาคตของผู้นำยุคใหม่ รุกจับมือ บริษัท โกลบิช อคาเดเมีย (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัทสตาร์ทอัพด้านการศึกษา (EdTech) ดาวรุ่งที่ประสบความสำเร็จจากการพัฒนาแพลตฟอร์มเรียนภาษาอังกฤษ ที่มีผู้ใช้งานแพลตฟอร์มมากกว่า 15,000 ราย เปิดตัว “OMG แพลตฟอร์มโค้ชชิ่งออนดีมานด์” รายแรกในไทย ช่วยผู้นำองค์กรก้าวผ่านความเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล ดิสรัปชั่น ด้วยการเปิดประสบการณ์ผู้ใช้ด้วยหลักสูตรแรก  Coaching In Transition  การโค้ชออนไลน์จากโค้ชระดับผู้บริหารมากประสบการณ์ได้ทุกที่ทุกเวลา ตั้งเป้าเป็นแพลตฟอร์มโค้ชชิ่งที่คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึง ในราคาที่จับต้องได้ ชูจุดเด่นตอบ pain point เมื่อผู้นำต้องการคำแนะนำและผู้ช่วยในการตัดสินใจ หรือพัฒนาตนเองในเวลาจำกัด ด้วยการแมทชิ่งเวลาระหว่างโค้ชและผู้รับการโค้ชได้ง่ายขึ้น รวมทั้งลดเวลาการเดินทาง พร้อมเครื่องมือการโค้ชที่ครบครัน ตอบเทรนด์การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล ดร. สุทธิโสพรรณ ช่วยวงศ์ญาติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สลิงชอท กรุ๊ป จำกัด เปิดเผยถึงเทรนด์

กคช.แถลงดัชนีการอยู่อาศัยของชุมชน ปี 62 ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

การเคหะแห่งชาติ (กคช.) ชี้ดัชนีการอยู่อาศัยของครัวเรือนผู้อยู่อาศัยในโครงการของการเคหะแห่งชาติยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี 2562 เนื่องจากนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่มีออกมาอย่างต่อเนื่อง ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติดำเนินโครงการ “ดัชนีการอยู่อาศัยของชุมชนการเคหะแห่งชาติ (CHI : Community Housing Index)” เพื่อติดตามและประเมินผลการเติบโตด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและด้านชุมชนและสิ่งแวดล้อมโดยรวมของครัวเรือนผู้อยู่อาศัยในโครงการของการเคหะแห่งชาติ ซึ่งนับตั้งแต่ต้นปี 2562 เป็นต้นมา ทั้งนี้ ดัชนีในด้านต่างๆ มีแนวโน้มเพิ่มอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการสุ่มสำรวจจากกลุ่มตัวอย่างจากครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในชุมชนของการเคหะแห่งชาติจากทั่วประเทศกว่า 5,540 ครัวเรือน พบว่า  Q2/62 ดัชนีการอยู่อาศัยของชุมชน ทั้ง 3 ด้าน สูงขึ้นเมื่อเทียบกับใน Q1/62  ดังนี้ ตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจ ของ Q2/62 (เมษายน – มิถุนายน) มีค่า 59.4 ซึ่งสูงกว่าค่ากลาง (กลาง = 50) เพิ่มขึ้นจาก Q1/62

อลิอันซ์ อยุธยา เปิดผลประกอบการ Q1 โตต่อเนื่อง แม้ศก.ซบ เร่งเดินหน้าพิชิตเป้า 3.3 หมื่นล. ภายในสิ้นปีนี้

อลิอันซ์ อยุธยา โชว์ผลประกอบการแข็งแกร่งใน Q1/2562 สร้างเบี้ยประกันภัยรับปีแรกเติบโต 6% เดินหน้าเสริมแกร่งทุกช่องทาง มุ่งสู่การเป็นบริษัทประกันสุขภาพแห่งอนาคต พร้อมพิชิตเป้าเบี้ยประกันภัยรับรวมที่ 3.3 หมื่นล้านบาท ภายในสิ้นปีนี้ ไบรอัน สมิธ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต เปิดเผยว่า “ไตรมาสแรกของปี 2562 ตลาดประกันมีภาวะชะลอตัวจากหลายปัจจัย ทั้งเรื่องการชะลอตัวของเศรษฐกิจซึ่งส่งผลให้กำลังการซื้อของผู้บริโภคที่ลดลง อย่างไรก็ตาม อลิอันซ์ อยุธยา ยังสามารถโชว์ผลประกอบการที่แข็งแกร่ง โดยสามารถสร้างเบี้ยประกันภัยรับรวมที่ 7.9 พันล้านบาท  โดยช่องทางตัวแทนยังคงเป็นช่องทางสำคัญทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม โดยมียอดเบี้ยประกันภัยรับรวมจากช่องทางนี้ 3.1 พันล้านบาท ช่องทางแบงก์แอสชัวรันซ์  2.4 พันล้านบาท และช่องทางขายตรง ยังคงครองอันดับหนึ่งในตลาด ด้วยเบี้ยประกันภัยรับรวมที่ 1.2 พันล้านบาท  ส่วนเบี้ยประกันภัยรับปีแรกรายปี เติบโต 6 % อยู่ที่  1,350 ล้านบาท  มาจากช่องทางตัวแทน 463 ล้านบาท ช่องทางแบงก์แอสชัวรันซ์  250 ล้านบาท และ ช่องทางขายตรง 510 ล้านบาท ตลาดประกันชีวิต โดยเฉพาะประกันสุขภาพยังมีแนวโน้มไปได้ดี เพราะประเทศไทยยังมีอัตราการถือครองกรมธรรม์ที่ต่ำ มีแนวโน้มขยายตัวได้อีกมาก และประชาชนไทย จำนวนมากเริ่มเห็นความสำคัญและความจำเป็นของการมีประกันสุขภาพมากขึ้น ดังนั้น เราเชื่อว่าในปี 2562 นี้ ถึงแม้จะเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจที่ท้าทาย อลิอันซ์ อยุธยา จะยังคงเติบโตโดยเฉพาะในธุรกิจประกันสุขภาพ และมุ่งเป็นผู้นำในด้านความคุ้มครองในประเทศไทยต่อไป” คุณไบรอันกล่าวเสริม ขณะเดียวกัน กลุ่มอลิอันซ์ ผู้ถือหุ้นหลักใน บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  รายงานผลประกอบการไตรมาสแรก ปี 2562 เติบโตแข็งแกร่ง สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของกลุ่มธุรกิจต่างๆ และกลยุทธ์ที่ดำเนินต่อเนื่อง ที่ก้าวหน้าต่อเนื่อง ขณะที่การเติบโตของรายได้ภายใน ซึ่งรวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินและการควบรวมกิจการแล้ว

Top