You are here
Home > Business Leisure > B-Social > อาสาสมัครทีเอ็มบีร่วมส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม

อาสาสมัครทีเอ็มบีร่วมส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม

ทีเอ็มบี นำโดย  กาญจนา โรจวทัญญู หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร (ที่ 6 จากซ้าย) และ เวธน์วิภพ ภาสพสิษฐ์ ผู้จัดการภาคธุรกิจสาขา (ที่ 7 จากซ้าย) พร้อมด้วยกลุ่มอาสาสมัครทีเอ็มบีจังหวัดนครราชสีมา  จัดกิจกรรมส่งมอบโครงการ “ท่องเที่ยวบ้านโพนสูงนิเวศน์ เกษตรขอบเมือง” ให้แก่ชุมชนบ้านโพนสูง นำโดย นายอรุณ
ขันโคกสูง ผู้ใหญ่บ้านโพนสูง เป็นผู้รับมอบ โดยกลุ่มอาสาสมัครทีเอ็มบีได้ต่อยอดความต้องการจากชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียงให้พัฒนาเป็นการท่องเที่ยวชุมชนนิเวศน์เกษตรเมือง พร้อมทั้งได้เข้าไปให้องค์ความรู้เรื่องการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว, การพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางท่องเที่ยวในชุมชน รวมไปถึงการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนโพนสูงเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป และนักท่องเที่ยว จนประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่ชุมชนต้องการ โครงการ “ท่องเที่ยวบ้านโพนสูง นิเวศน์ เกษตรขอบเมือง” เป็น 1 ใน 40 โครงการกิจกรรมเปลี่ยนชุมชนเพื่อความยั่งยืนในปี 2562 จาก

 

 

Comments
จุฑาทิพ อิงวัฒนโภคา
บรรณาธิการ นิตยสาร B-Connect
Top