You are here
Home > Business Round-up >  เปิดแผน CAT สร้างธุรกิจดิจิทัลขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0

 เปิดแผน CAT สร้างธุรกิจดิจิทัลขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0

  CAT เผยผลประกอบการกำไร 11 เดือน กว่า 1.3 หมื่นล้าน  ปีหน้าเร่งพัฒนาบริการดิจิทัลโซลูชัน  IoT,  Big Data, IT Security เจาะกลุ่มหน่วยงานภาครัฐ หนุนปรับตัวรับเทคโนโลยีขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0    

พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT เผยผลประกอบการ CAT 10 เดือนในปี 2561 นี้ว่าบริษัทฯ สามารถทำกำไรสุทธิได้ 13,675 ล้านบาท  โดยมีรายได้ 58,713 ล้านบาท  ค่าใช้จ่าย 45,038 ล้านบาท         โดยในปีหน้า CAT กำหนดทิศทางในการสร้างธุรกิจใหม่ด้านดิจิทัลให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น  เพื่อขยายบทบาทขององค์กรในฐานะหน่วยงานสื่อสารโทรคมนาคมภาครัฐที่จะมีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนดิจิทัลโซลูชันของประเทศให้พร้อมรองรับยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0   และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐบริหารจัดการด้วยข้อมูลและเทคโนโลยี  ทั้งนี้ CAT ได้ปรับระบบงานภายในองค์กรเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการและการให้บริการทั้งส่วนกลางและภูมิภาค รวมถึงเร่งพัฒนาบริการด้านดิจิทัลตลอดปี 2561 ให้มีความพร้อมและสามารถตอบโจทย์ความต้องการในการเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่การดำเนินงานของภาครัฐที่เป็นลูกค้าเป้าหมายได้ในปีหน้า  โดยบริการดิจิทัล 3 กลุ่มที่ CAT ให้ความสำคัญและมุ่งจะขยายการให้บริการ ได้แก่ สมาร์ตโซลูชัน-ไอโอที, บิ๊กดาต้า และความปลอดภัยระบบไอที  ส่วนธุรกิจหลักในปัจจุบันทั้งโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตคาดว่าจะยังคงรักษาส่วนแบ่งตลาดให้เติบโตได้ตามภาวะตลาดรวมของอุตสาหกรรม

“สิ่งที่เปลี่ยนคือรูปแบบบริการ จากที่ให้บริการเชื่อมโยงข้อมูลหรือโครงข่ายพื้นฐานเป็นหลัก  เราจะเพิ่มบริการอัจฉริยะต่างๆ คลาวด์  ดาต้าเซ็นเตอร์  บิ๊กดาต้า การวิเคราะห์บิ๊กดาต้า และการดูแลความปลอดภัยไอที บริการเหล่านี้จะเข้าไปมีบทบาทกับการให้บริการภาครัฐแทนที่มากขึ้น  ในอนาคตทุกหน่วยงานของรัฐที่พัฒนาสู่ระบบดิจิทัลจะต้องปรับปรุงให้มีมาตรฐานความปลอดภัยข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่ง  CAT ได้เตรียมความพร้อมทั้งหมดนี้เพื่อรองรับให้บริการอย่างครบวงจรแก่ภาครัฐทุกหน่วยงาน  สนับสนุนปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบดิจิทัลได้อย่างมั่นใจ”

ด้าน โครงการดิจิทัลพาร์คไทยแลนด์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ซึ่งจะเป็นโครงการที่สำคัญในการสร้างบุคลากรด้านเทคโนโลยีของไทยในอนาคต  ด้วยการพัฒนาองค์ความรู้ในการผลิตเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลให้กับพื้นที่ EEC และประเทศไทย ได้ผ่านขั้นตอนจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นของภาคประชาชน (Public Hearing) และการรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชน (Market Sounding) ตามกระบวนการดำเนินงานPPP  (Public Private Partnership) เป็นที่เรียบร้อย  โดยเตรียมเปิดจำหน่ายเอกสาร TOR และกำหนดคัดเลือกเอกชนร่วมทุนได้ในต้นปีหน้า

ขณะที่ความคืบหน้าในการควบรวมกิจการระหว่าง CAT กับ TOT นั้น  คณะทำงานควบรวมกิจการฯ ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารและสหภาพของทั้งสองหน่วยงาน อยู่ระหว่างการหารือร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางการควบรวมที่จะสามารถลดความซ้ำซ้อนในการลงทุนและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรที่จะเกิดขึ้นโดยนำขีดความสามารถในด้านต่าง ๆ ของทั้งสององค์กรมาหลอมรวมกัน  เพื่อเตรียมนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนการแก้ไขปัญหารัฐวิสาหกิจ  คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และคณะรัฐมนตรี  ซึ่งหากแต่ละคณะให้ความเห็นชอบแนวทางตามที่คณะทำงานฯ เสนอและคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ควบรวมกิจการ  CAT และ TOT จึงจะเริ่มดำเนินการตามขั้นตอน  กฎระเบียบและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

FACT  SHEET

 เส้นทาง CAT ขับเคลื่อนพัฒนาธุรกิจดิจิทัล…รองรับอนาคตประเทศไทย 4.0   
2560 – 2561  รุกขับเคลื่อนธุรกิจไอโอที & สมาร์ตโซลูชัน  

CAT มุ่งผลักดันธุรกิจด้านไอโอที  ชูบริการสมาร์ตโซลูชัน  “LoRa IoT by CAT” รับกระแสการเติบโตของไอโอทีในประเทศไทย  โดยคาดว่าภายใน 5 ปีข้างหน้าภาพรวมตลาดไอโอทีจะโตถึง 3-5 เท่าของจำนวนโมบายหรือกว่า 300 ล้านอุปกรณ์  โดยการใช้งานจะเริ่มต้นจากภาครัฐซึ่งประเมินว่าเป็นสัดส่วนถึง  80% ของการเริ่มต้นใช้งานไอโอทีในประเทศไทย
เป้าหมายทางการตลาด   คาดหวังกลุ่มลูกค้าหลัก ได้แก่ หน่วยงานรัฐต่าง ๆ ที่เป็นเป้าหมายในการพัฒนา Smart Government ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0  ในฐานะที่ CAT เป็นผู้ให้บริการด้านดิจิทัลของภาครัฐที่มีศักยภาพ มั่นคงปลอดภัย และมีความพร้อมให้บริการแก่หน่วยงานรัฐด้วยกัน
2 ปี กับผลงานด้านไอโอที  CAT ผลักดันและพัฒนาตั้งแต่ระดับโครงสร้างพื้นฐานสู่การพัฒนาสมาร์ตโซลูชัน
– ขยายความพร้อมโครงข่ายไฟเบอร์ออปติก และโครงข่ายไร้สาย 3G, 4G และ LoRaWAN รองรับการเชื่อมต่อไอโอที  โดยเปิดกว้างในการพัฒนาเพื่อใช้งานสำหรับทุกภาคส่วนทั่วประเทศ
– ต่อยอดความร่วมมือพันธมิตรเอกชน และสถาบันการศึกษาด้านเทคโนโลยี เพื่อคิดค้นวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ไอโอทีหลากหลายรูปแบบบนโครงข่าย LoRaWAN  เชื่อมต่อสู่บริการสมาร์ตโซลูชันต่าง ๆ
– ปัจจุบัน CAT เป็นผู้ให้บริการไอโอทีและสมาร์ตโซลูชัน แก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อตอบโจทย์การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการด้วยระบบเทคโนโลยีอัจฉริยะ ภายใต้แบรนด์ “LoRa IoT by CAT” ซึ่งขณะนี้เปิดให้บริการแล้วใน 26 จังหวัด  โดยมีแผนพัฒนาบริการอย่างต่อเนื่อง   ควบคู่ไปกับการขยายพื้นที่โครงข่าย LoRaWAN ที่คาดว่าจะติดตั้งครบทุกจังหวัดทั่วประเทศในไตรมาส 2 ปีหน้า
– ตัวอย่างการขับเคลื่อนบริการอัจฉริยะในจังหวัดภูเก็ต    หลังจากที่ CAT ได้เข้าไปพัฒนาโครงข่ายสื่อสารทั้งเกาะภูเก็ตเพื่อเป็นจังหวัดต้นแบบสมาร์ตซิตี้  วันนี้ภูเก็ตได้เริ่มใช้บริการ “LoRa IoT by CAT” สมาร์ตโซลูชันเต็มรูปแบบเพื่อช่วยในการบริหารจัดการเมืองและความปลอดภัยนักท่องเที่ยว  ได้แก่ สมาร์ตไลต์ติ้ง สมาร์ตมิเตอร์ สมาร์ตแทร็กกิ้ง

2562  เตรียมเปิด “CAT Big Data” แพลตฟอร์มกลางรองรับการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่/ภาครัฐ  

CAT เตรียมเปิดบริการ “CAT Big Data”  สำหรับรองรับข้อมูลบิ๊กดาต้าภาครัฐ ทำหน้าที่เป็น Data Platform หรือแพลตฟอร์มในการจัดเก็บข้อมูลดิบจากหน่วยงานต่างๆ   มาสู่กระบวนการจัดระเบียบและบูรณาการให้เป็นข้อมูลบิ๊กดาต้าที่พร้อมนำไปวิเคราะห์และใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด เนื่องจากการเปลี่ยนเข้าสู่ยุครัฐบาลดิจิทัลและการใช้อุปกรณ์ไอโอทีมากขึ้นจะส่งผลให้มีดาต้ามหาศาลจากหน่วยงานภาครัฐ  ซึ่งข้อมูลที่แยกกันอยู่แต่ละหน่วยงานจะต้องเกิดการบูรณาการใช้งานร่วมกันอย่างสมบูรณ์และปลอดภัยมากที่สุด

พร้อมบริการเสริมครบวงจรด้านการวิเคราะห์ข้อมูลบิ๊กดาต้า ร่วมกับการดูแลความปลอดภัยข้อมูล  แพลตฟอร์มดังกล่าวจะเปิดกว้างเป็นโอเพ่นแพลตฟอร์มสำหรับรองรับบริการแอปพลิเคชันต่างๆ   มีทั้งส่วนที่ CAT ดำเนินการเองและที่เอกชนเข้ามามีส่วนพัฒนาบริการร่วมกันเพื่อให้ CAT Big Data เป็นแพลตฟอร์มที่สมบูรณ์  โดยมีตัวเลือกแอปพลิเคชันที่หลากหลายสามารถรองรับการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ อย่างเช่นข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆของภาครัฐ ที่มีความแตกต่างหลากหลายสูง  ทำให้การวิเคราะห์มีความละเอียดและตรงตามความต้องการ สามารถตอบโจทย์การใช้ข้อมูลให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน           

“สิ่งที่ CAT กำลังพยายามที่จะขับเคลื่อนนั้นเราไม่ได้เป็นผู้เล่นที่จะทำทุกอย่างเอง  แต่เราสร้างมาตรฐานที่จะเป็นแพลตฟอร์มกลาง และจะช่วยให้คำปรึกษา  โดยในส่วนที่เป็นดิจิทัลโซลูชันเราทำบางส่วน แต่บางส่วนเราร่วมกับเอกชนพัฒนาระบบขึ้นมาด้วยกันแล้วให้เอกชนได้มาใช้บริการ”

การดูแลความปลอดภัยข้อมูลสำคัญสูงสุด…ด้วย “CAT Cyfence” ..       

การทำบิ๊กดาต้าในทุกภาคส่วนจำเป็นต้องมีความปลอดภัยของข้อมูล  ดาต้าต่าง ๆ ต้องมีความปลอดภัยเมื่อมีอุปกรณ์จำนวนมากของไอโอที ปัญหาตามมาคือความปลอดภัยที่ต้องดูแลด้วยผู้เชี่ยวชาญโดยตรง  CAT เน้นความสำคัญกับบทบาทในฐานะภาครัฐผู้ดูแลเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม ที่จะเป็นผู้นำด้าน IT Security ด้วยบริการ CAT cyfence ซึ่งเป็นเทรนด์ในอนาคตที่ CAT มีความพร้อมสูงและเชี่ยวชาญให้บริการด้านระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลมานานมากกว่าสิบปี

 

 CAT cyfence  พร้อมดูแลความปลอดภัยทุกข้อมูล 

– จุดเด่นของบริการ CAT cyfence คือการให้บริการ 2 ระดับ ทั้งระดับนโยบายที่มั่นใจได้ด้วยมาตรฐาน ISO 27001 และระดับเทคนิคที่มีศูนย์ SOC หรือ “Security Operation Center” พร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีประสบการณ์และได้รับการฝึกอบรมด้านเทคนิคสำหรับบริการ IT Security โดยตรง   รวมไปถึงการพัฒนาบริการต่าง ๆ เพื่อป้องกันภัยคุกคามในโลกไซเบอร์ได้ทันกับสถานการณ์  โดยเน้นการให้บริการในรูปแบบของโซลูชันที่หลากหลายและครอบคลุมแบบครบวงจร เช่น บริการให้คำปรึกษาบริการป้องกันการโจมตีเว็บไซต์ บริการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด เป็นต้น

– CAT cyfence สามารถดูแลความปลอดภัยของบิ๊กดาต้าที่จะขยายตัวในทุกภาคส่วน  ทั้งข้อมูลที่จัดเก็บ ณ ศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ของ  CAT ซึ่งรองรับด้วยมาตรฐาน ISO 27001 พร้อมศูนย์ SOC ให้การเฝ้าระวังความปลอดภัยข้อมูลตลอดเวลา หรือแม้แต่ข้อมูลที่จัดเก็บในสถานที่ของแต่ละหน่วยงาน  CAT cyfence สามารถนำมาตรฐานความปลอดภัยที่มั่นใจได้ไปให้บริการดูแลข้อมูลได้ในทุกที่

 

 

Comments
จุฑาทิพ อิงวัฒนโภคา
บรรณาธิการ นิตยสาร B-Connect
Top