You are here
Home > Columnist > อย่าเอาบัซเวิร์ดมาเป็นกลยุทธ์ข้อมูล Don’t treat Buzz Words as a Data Strategy

อย่าเอาบัซเวิร์ดมาเป็นกลยุทธ์ข้อมูล Don’t treat Buzz Words as a Data Strategy

 

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมามีเทคโนโลยีที่เปลี่ยนโลกเกิดขึ้นมากมาย เทคโนโลยีเหล่านี้ส่งผลกระทบไปยังทุกส่วนของสังคมและทำให้เกิดการตื่นตัวขององค์กรต่างๆทั้งของรัฐและของเอกชนที่จะปรับตัวรองรับการเกิดของเทคโนโลยีเหล่านี้

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีครั้งนี้เป็นการปรับครั้งใหญ่มากและอาจกล่าวได้ว่าเป็นก้าวที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลกเลย การปรับตัวครั้งนี้เกียวข้องกับการนำปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้ในสังคม เกี่ยวกับการนำแนวทางปัญญาประดิษฐ์มาใช้วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการนำหุ่นยนต์ที่มีศักยภาพปัญญาประดิษฐ์ที่มีศักยภาพสูงขึ้นมาใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เกี่ยวกับข้อมูลแบบใหม่ๆที่เกิดมากขึ้นอย่างรวดเร็วจากเครือข่ายสังคม เกิดจากอุปกรณ์เซนเซอร์ที่ช่วยนำข้อมูลเข้ามาวิเคราะห์ เกิดจากระบบจัดเก็บและบริหารข้อมูลขนาดใหญ่และเมื่อพิจารณาจากความเกี่ยวข้องเหล่านี้จะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มีผลกระทบต่อทุกส่วนของสังคม

สิ่งที่ผมห่วงจากการเปลี่ยแปลงครั้งนี้ คือ ความรวดเร็วของเทคโนโลยีที่จะซึมเข้าไปสู่ทุกองคาภพยของสังคม สู่ทุกส่วนขององค์กรทั้งรัฐและเอกชน ความรวดเร็วในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ทำให้การผลิตผู้รู้ในเทคโนโลยีใหม่ๆ เหล่านี้ไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับความต้องการของ เทคโนโลยีใหม่ๆเหล่านี้มีเกิดมาพร้อมคำศัพท์เทคนิคัลเฉพาะตัว โดยเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ที่สำคัญ เช่น real-time analytics, data science, steaming, Hadoop, Big data, machine learning, data driven, big data analytics, Spark, Kafka, Deep learning, NoSQL, data lake, CNN, MapReduce และอื่นๆ

คำเหล่านี้กลายไปเป็น Buzz Word ที่ได้รับการกล่าวถึงอย่างมากในรอบปีที่ผ่านมา เช่น ถ้าเราลองค้นคำว่า Deep Learning ในกูเกิ้ล เราจะพบว่า มีถึง15,900,000 เว็บและถ้าเราค้นคำว่า Big Data เราจะเจอถึง 301,000,000 เลยทีเดียว

ผลลัพท์หนึ่งของความนิยมนี้ทำให้เกิดกรณีการนำบัซเวิร์ด Buzz Words มาเป็นตั้งเป็นกลยุทธ์ข้อมูลห มาเป็นวัตุประสงค์หลักหรือกลายมาเป็นตัวตั้งต้นโจทย์ในในองค์กรต่างๆ มากขึ้น ปัญหานี้ไม่กระทบนัก ถ้าวัตถุประส่งค์ของการใช้บ Buzz Word คือ การทำประชาสัมพันธ์ให้องค์กรเพื่อสื่อสารว่า องค์กรมีความทันสมัย แต่ถ้าองค์กรหรือหน่วยงานเริ่มต้องการที่ตั้งโครงการพัฒนาระบบข้อมูลขึ้นบนพื้นฐานที่จะปฎิบัติให้ได้ตามบัซเวิร์ดเหล่านี้ โดยไม่มีความเข้าใจถึงโครงสร้างและส่วนเทคโนโลยีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการที่จะติดตั้งหรือพัฒนาระบบให้ได้ตาม Buzz Word เหล่านี้

ดังนั้น โอกาสที่ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการเหล่านี้จะประสพความสำเร็จนั้นมีค่อนข้างน้อยมาก เช่น หน่วยงานที่ต้องการจะทำโครงการที่จะนำข้อมูลเข้ามาวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ โดยอยากให้ใช้เทคโนโลยี Kafka บวกกับ Spark Streaming เป็นเทคโนโลยีหลัก ซึ่งโดยการทำงานแล้วเทคโนโลยีทั้งคู่เข้ากันได้ดีและมีองค์กรจำนวนมากนำไปพัฒนาใช้ประสบความสำเร็จด้วยดี เช่น Linkedin  แต่ปรากฏว่า องค์กรหรือหน่วยงานไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำการเคราะห์แบบเรียลไทม์ หรือองค์กรต้องการพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ให้ โดยที่ทั้งองค์กรไม่มีข้อมูลขนาดใหญ่และยังไม่มีแผนการที่จะหาประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ถ้าจัดเก็บมาได้

โอกาสที่โครงการทั้งสองจะเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้กับองค์กรนั้นค่อนข้างจะเป็นไปได้ยาก เพราะทั้งสองโครงการไม่ได้เกิดขึ้นจากการวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจที่ชัดเจน เพื่อจะช่วยให้องค์กรหรือหน่วยงานมีแนวทางในการที่จะพัฒนาโครงการปัญญาประดิฐ์ หรือโครงการข้อมูลขนาดใหญ่ ผมขอเสนอแนวทาง 5 ข้อที่น่าจะมีประโยชน์สำหรับการเริ่มต้นโครงการเหล่านี้

  1. จะต้องมีความชัดเจนถึงความต้องการและผลที่ต้องการ รวมทั้งต้องอย่าลืมว่า นี่คือโครงการธุรกิจไม่ใช่โครงการเทคโนโลยีแล้วจึงทำกลยุทธ์ เพื่อได้ผลลัพธ์ทางธุรกิจ (หลังจากจุดนี้สามารถเริ่มนำบัซเวิร์ดเข้ามาพิจารณาในการคำนวณความคุ้มและค่าใช้จ่าย)
  2. กลยุทธ์นี้จะต้องได้รับการสนับสนุนเต็มที่จากผู้บริหาร
  3. ควรจะเริ่มโครงการขนาดเล็กก่อน โดยวางแผนให้โครงการเหล่านี้ขยายขนาดขึ้นได้
  4. จะต้องพยายามให้ผู้บริหารเข้าใจให้ชัดว่าโครงการแบบนี้ไม่ใช่โครงการที่ลงทุนครั้งเดียวจบ
  5. จะต้องมีแผนการชัดเจนในการที่จะพัฒนาบุคลากรให้ได้ประโยชน์เต็มที่จากโครงการ

—————————————————————————–

คอลัมน์ All About Data

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพล พงษ์เพ็ชร

สาขาวิชา Business Analytics and Intelligence

คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ผู้ก่อตั้ง บริษัท Booster Analytics จำกัด

Comments
จุฑาทิพ อิงวัฒนโภคา
บรรณาธิการ นิตยสาร B-Connect อดีตบรรณาธิการนิตยสารการตลาดอีกหลายเล่มในช่วงชีวิตที่ผ่านมา
Top