You are here
Home > Business Leisure > B-Social > สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก ยกทีมชาวสวนดูงานท่องเที่ยวเชิงเกษตรภาคตะวันออก

สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก ยกทีมชาวสวนดูงานท่องเที่ยวเชิงเกษตรภาคตะวันออก

 

สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายกจัด “กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว” ภายใต้  “โครงการแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มเกษตรอุตสาหกรรม โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี กิจกรรมหลักพัฒนาการผลิตและส่งเสริมการตลาดมะยงชิด มะปรางหวาน นครนายก “มะยงชิดโมเดล”  งบพัฒนาจังหวัดนครนายก ปีงบประมาณ 2562″  เพื่อให้ชาวสวนนครนายกได้ศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร พร้อมกับนำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดกับสวนของตนเองในอนาคต โดยเฉพาะกับการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

 

 

 

ทั้งนี้ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายกนำทีมโดย คุณศิขรินทร์ กุหลาบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และทีมงาน พาคณะชาวสวนจากจังหวัดนครนายก จำนวน 10 สวน และเครือข่ายแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรจากอำเภอเมืองนครนายก, อำเภอบ้านนา, อำเภอปากพลี และอำเภอองครักษ์ ศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรกับ 4 สวนดังของภาคตะวันออก ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบผสมผสานเขาบายศรี จังหวัดจันทบุรี ประกอบด้วย สวนอิสรีย์ฟาร์มม้าไทย, สวนรินรดี, สวนอรุณบูรพา ซึ่งแต่ละสวนมีการเชื่อมโยงนักท่องเที่ยวและกิจกรรมระหว่างกัน เพื่อให้นักท่องเที่ยวให้ได้รับประสบการณ์ที่หลากหลาย และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรสวนยายดา (เจ๊บุญชื่น) จังหวัดระยอง เนื่องจากแต่ละสวนที่นำชมนี้ต่างก็มีจุดเด่นที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการสวนและทรัพยากรภายในสวน การบริหารรายจ่ายระหว่างปี การบริการสังคม การทำประชาสัมพันธ์และการจัดกิจกรรมภายในสวนเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชม ตลอดจนการพัฒนาและปรับภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมภายในสวนให้เหมาะสมกับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและแหล่งเรียนรู้ เพื่อแบ่งปันองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร ชาวสวนและผู้สนใจทั่วไปให้มีความรู้ความเข้าใจ เข้าถึงวิถีชีวิตการเกษตรและมีแรงบันดาลใจในการทำการเกษตรเชิงพาณิชย์ได้มากยิ่งขึ้น

 

 

 

 

 

 

 

Comments
จุฑาทิพ อิงวัฒนโภคา
บรรณาธิการ นิตยสาร B-Connect
Top