You are here
Home > Business Leisure > B-Social > มทร.ธัญบุรี ปั้นบัณฑิตสาขา ‘นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ’ ที่แรกของประเทศ!! รองรับเทรนด์โลกและสังคมสูงวัย

มทร.ธัญบุรี ปั้นบัณฑิตสาขา ‘นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ’ ที่แรกของประเทศ!! รองรับเทรนด์โลกและสังคมสูงวัย

 

มทร.ธัญบุรี เผยหลักสูตรบัณฑิตใหม่ล่าสุดระดับปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อรองรับแนวโน้มโลก ตอบโจทย์การดูแลสุขภาพและการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เผยว่า บัณฑิตสาขานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ หรือ Innovation of Health Products เป็นหลักสูตรใหม่ของวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มทร.ธัญบุรี หลักสูตรระดับปริญญาตรี และเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ซึ่งจะเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยออกแบบหลักสูตรตามการจัดการศึกษาแบบซีดีไอโอ (CDIO-based Education) ร่วมกับการวิเคราะห์แนวโน้มโลก และความต้องการของสถานประกอบการ เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่มีสมรรถนะด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ มีทักษะการคิด การพัฒนา การผลิต การควบคุม และการประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ สามารถบูรณาการองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์กับภูมิปัญญาไทย และเป็นผู้ประกอบการธุรกิจผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อสุขภาพอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม สอดคล้องกับโมเดลประเทศไทย 4.0 และตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ด้าน  สุรัติวดี ทั่งมั่งมี ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ กล่าวเพิ่มเติมว่า นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพจะเน้นที่ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ซึ่งจะเรียน 4 ปี เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีการผลิต การควบคุมคุณภาพ การประเมินผลิตภัณฑ์ การเลือกใช้วัตถุดิบและสารจากธรรมชาติ รวมถึงการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ ภายใต้คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ โดยเปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2562 รุ่นแรกรับจำนวน เพียง 30 คน

ตัวอย่างอาชีพที่สามารถประกอบได้เมื่อสำเร็จการศึกษา เช่น (1) นักวิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ ของภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ (2) นักวิทยาศาสตร์ด้านวัตถุดิบและเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ (3) ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ (4) ผู้ควบคุมการผลิต ผู้ควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ (5) นักวิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการภาครัฐและเอกชน และ (6) ผู้ให้คำแนะนำด้านสุขภาพด้วยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ซึ่งอาชีพดังกล่าวนั้นจะสอดรับกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในอนาคต โดยเฉพาะสังคมผู้สูงวัย

หลักสูตรใหม่ดังกล่าวนี้ เป็นหลักสูตรพหุสาขาที่จัดทำขึ้นตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 ทำให้เชื่อมั่นว่าจะผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่แหรือ โทร.02 592 1999 ต่อ 1114.

Comments
จุฑาทิพ อิงวัฒนโภคา
บรรณาธิการ นิตยสาร B-Connect อดีตบรรณาธิการนิตยสารการตลาดอีกหลายเล่มในช่วงชีวิตที่ผ่านมา
Top